Imatge Capcelera Acousthink

BLOG ACTUALITAT

Problemes modals en sales no rectangulars_

12.03.2011

L'acústica ondulatòria estudia el comportament a baixa freqüència d'un recinte, caracteritzant els seus modes propis entre d'altres. En una sala rectangular, la seva... [+]

Decaïment energètic en espais acústicament acoblats_

25.02.2011

Un cas de particular interès en l’estudi de l’acústica arquitectònica és el dels espais acoblats. Un espai acoblat es pot definir com un volum principal... [+]

Principi del mètode MLS_

06.01.2011

Els paràmetres acústics d'un sitema lineal (com ara una sala), es poden obtenir mitjançant la resposta impulsional h(t) entre una font i un receptor. Per obtenir aquesta resposta,... [+]