Imatge Capcelera Acousthink

Mesures i certificacions acústiques

La quantificació i anàlisis dels paràmetres acústics d’un recinte són necessaris en qualsevol tipus d’entorn. Mesurar el temps de reverberació, el soroll de fons, fer mesures temporals i freqüencials d’un equip de monitoratge o quantificar el nivell d’aïllament d’una construcció, són de vital importància per a caracteritzar el comportament acústic d’un espai.

Mesures d’acústica arquitectònica

Acousthink disposa dels més avançats sistemes de medició de paràmetres d’acústica arquitectònica, amb vàries senyals d’entrada com Time Delay Spectrometry, sine sweeps o Maximum Length Sequence. Un cop realitzada l’adquisició de dades, un complex sistema de post processament permet analitzar els resultats obtinguts per a la seva avaluació i si s’escau una posterior optimització dels sistemes.

Mesures d’aïllaments

A Acousthink posem a la seva disposició els serveis de mesures d’aïllaments acústics, tant per al compliment del CTE DB-HR, com per al compliment de les ordenances municipals en el cas de que es tracti de llicències d’activitats. Entre els assajos “in situ” que es realitzen hi ha:

-Mesura in situ de l’aïllament acústic a soroll aeri existent entre locals segons la norma UNE-EN ISO 140-4

-Mesura in situ de l’aïllament acústic a soroll aeri de façanes segons la norma UNE-EN ISO 140-5

-Mesura in situ de l’aïllament acústic de terres al soroll d’impactes segons la norma UNE-EN ISO 140-7