Principi del mètode MLS

Els paràmetres acústics d’un sitema lineal (com ara una sala), es poden obtenir mitjançant la resposta impulsional h(t) entre una font i un receptor. Per obtenir aquesta resposta, s’han fet servir infinitat d’excitacions diferents com poden ser l’explossió d’un glòbus d’aire, un dispar, un petard … però la fidelitat o la repetitivitat d’aquests mètodes pot no ser l’adequada.

El mètode MLS (Maximum Length Sequence) es basa en la correlació creuada entre una excitació d’entrada x(k) i una senyal de sortida y(k) a través d’un sistema lineal, on l’excitació és una senyal pseudoaleatòria periòdica representada de forma binària amb 1 i -1. La correlació creuada es pot escriure com la següent convolució:

Rxy(k) = Rxx(k) * h(k)

Una de les principals característiques d’aquest mètode és l’autocorrelació de la senyal d’entrada, la qual és escencialment un impuls (delta de dirac). Per tant es pot considerar que Rxx(k) ≈ δ(k). A partir d’aquesta aproximació es pot deduir que:

Rxy(k) ≈ δ(k) * h(k) = h(k)

Així doncs, si calculem la correlació creuada entre la senyal MLS i la sortida del sistema, podem obenir la resposta impulsional del nostre sistema linial (com ara la nostra sala de control). Com x(k) és una senyal coneguda, mitjançant la transformada de Hadamard ràpida (FHT), podem calcular de forma ràpida i eficient la resposta impulsional del sistema en qüestió.