Mesures acústiques

Acousthink compta amb més de 20 anys d’experiència en la realització de mesures acústiques en el sector audiovisual, edificació, activitats, medi ambient o indústria. Comptem amb equips de mesura d’última generació, amb verificació metrològica legal vigent, i calibrats mitjançant laboratori acreditat segons UNE-EN ISO/IEC 17025, per garantir resultats precisos i confiables. Sabem que cada projecte és únic i per aquesta raó a Acousthink adaptem els nostres serveis de mesures acústiques a les vostres necessitats, assegurant que els resultats superen les vostres expectatives.

Els nostres serveis inclouen:

Serveis de mesures acústiques

Anàlisi acústic d’espais interiors

Les sales segons la seva tipologia poden tenen requeriments de qualitat acústica interior molt diferents i específics segons el seu ús. Estudis de gravació, estudis de ràdio o podcasts, platós de televisió, sales de conferències, auditoris, restaurants, aules, oficines, naus industrials, … són recintes amb objectius d’acústica interior molt diferents.

La mesura i caracterització de l’acústica d’una sala és un procés important tant per verificar que proporciona la qualitat sonora adequada o que els models acústics són precisos. Es mesuren paràmetres com el Early Decay Time, el Temps de reverberació, la intel·ligibilitat, la resposta impulsional i freqüencial, la claredat o el soroll de fons. També realitzem un anàlisi de les ressonàncies i modes propis de la sala en cas de problemes de qualitat acústica a baixa freqüència.

Mesura, anàlisi i optimització de sistemes d’àudio

L’optimització del sistema d’àudio d’un recinte és un procés iteratiu i meticulós, que requereix de professionals amb experiència en disseny, mesura i ajust de sistemes electroacústics.  

A ACOUSTHINK realitzem mesures acústiques en el domini temporal i freqüencial amb senyals TDS, MLS o d’altres, per poder determinar iterativament en el procés d’ajust, si tots els components que composen el sistema d’àudio d’un recinte estan operant al seu màxim rendiment. Es comprova si els altaveus estan correctament posicionats, si estan alineats temporalment i en fase, si les freqüències de tall dels processadors estan correctament ajustades, o si el guany o l’equalització dels diferents canals és adequat. 

Mesuraments d’aïllament acústic

Realitzem mesuraments d’aïllament acústic in situ per realitzar un control de la qualitat acústica a l’edificació. Es verifica la correcta aplicació i el compliment de la normatives  CTE DB-HR, Decret 176/2009, R.D. 1367/2007 i ordenances municipals de soroll i vibracions. Es realitzen els següents assajos in-situ:

  • Mesurament de l’aïllament acústic enfront al soroll aeri segons el procediment descrit per la norma UNE-EN ISO 16283-1:2015 (antiga UNE-EN ISO 140-4)
  • Mesurament de l’aïllament acústic de façana segons el procediment descrit per la norma UNE-EN ISO 16283-3:2016 (antiga UNE-EN ISO 140-5)
  • Mesurament de l’aïllament acústic enfront al soroll d’impactes segons els procediments que descriu la norma UNE-EN ISO 16283-2:2021  (antiga UNE-EN ISO 140-7:1999)

Avaluació de nivells de soroll ambiental

A Acousthink duem a terme mesuraments de soroll ambiental produït per infraestructures com el trànsit ferroviari o aeroportuari, per les activitats o per obres entre d’altres.  

Mesuraments de vibracions en obres i edificacions

Les edificacions properes a vies de trens i metro, a zones on s’estan realitzant obres, o que tenen instal·lacions (torres de refrigeració, màquines de climatització, grups de bombeig, ascensors, … ) sense el tractament necessari, són susceptibles a rebre vibracions que influeixen negativament en la qualitat acústica interior de l’edificació. 

A Acousthink realitzem mesuraments de vibracions transmeses a l’espai interior de les edificacions per comprovar el compliment del Real Decret 1367/2007. 

La gestió de vibracions en el sector de la construcció és essencial per prevenir danys estructurals i garantir la seguretat dels edificis circumdants. Utilitzem avançats equips de mesura de vibracions acompanyant a les empreses constructores en tot moment, per identificar i mitigar les fonts de vibració abans que puguin causar problemes significatius, 

Mesuraments de vibracions humanes

Les vibracions directe al cos humà poden provocar greus problemes de salut, poden arribar en alguns casos a produir danys permanents en òrgans interns com a resultat dels nivells de vibració a certes freqüències. 

Realitzem mesuraments de vibració humana mà-braç i cos sencer per avaluar l’efecte de l’exposició del cos humà a les vibracions produïdes a l’entorn de treball. Els paràmetres extrets permeten avaluar fàcilment el risc de lesions dels treballadors exposats a vibracions constants. Els mesuraments de les vibracions a tot el cos i al braç són compatibles amb totes les normes internacionals pertinents: ISO 5349, ISO 8041, ISO 2631-1 i ISO 2631-5.