Imatge Capcelera Acousthink

Edificació, indústria i mediambient

La preocupació actual per la protecció del medi ambient es posa de manifest en la lluita contra el soroll, per la atenció que mostren els governs dels països desenvolupats promovent normes que tractin de limitar la contaminació sonora de les ciutats, per proporcionar una major protecció als ciutadans.

CTE DB-HR. Protecció en front el soroll

L’entrada en vigor del nou CTE, suposa un canvi significatiu en les condicions acústiques dels edificis, millorant les exigències anteriors i garantint un millor confort acústic de les persones. A acousthink li oferim els nostres serveis per a garantir el compliment del CTE mitjançant una primera fase de projecte on s’han de dissenyar i dimensionar les solucions constructives, una segona fase de construcció mitjançant el control d’execució i una última fase de verificació mitjançant mesures “in situ” de les condicions acústiques de l’edifici.

Legalitzacions i llicències d’activitats

Degut a l’augment de la sensibilitat de la població en front dels problemes relacionats amb la contaminació acústica, actualment és necessari presentar un projecte d’impacte acústic per obtenir una llicència d’activitat. Posem tot el nostre coneixement i experiència a la seva disposició, plantejant solucions efectives que permetin garantir el compliment de les corresponents ordenances de soroll i vibracions.

Indústria i medi ambient

Acousthink li ofereix una gran varietat de serveis en aquesta branca, com poden ser el disseny i càlcul de tancaments acústics, silenciadors acústics per a sistemes de ventilació i clima, tractaments absorbents, aïllaments d’estructures, creació de models tridimensionals i caracterització de fonts de soroll, predicció de l’impacte sonor generat per una font de soroll, ...