Edificació, indústria i medi ambient

La preocupació actual per la protecció del medi ambient es posa de manifest en la lluita contra el soroll ambiental, per l’atenció que mostren els governs dels països desenvolupats promovent normes que tractin de limitar la contaminació sonora de les ciutats, per proporcionar una major protecció als ciutadans. Des d’Acousthink realitzem estudis de soroll ambiental i impacte acústic, i donem suport per a projectes de llicència ambiental i compliment de DB HR.

Alguns dels nostres serveis en aquests camps inclouen:

Serveis d'edificació, indústria i medi ambient

Indústria i medi ambient

Acousthink ofereix una gran varietat de serveis d’enginyeria i consultoria en aquest sector, com poden ser el disseny i càlcul de tancaments acústics, silenciadors acústics per a sistemes de ventilació i climatització, encapsulament de maquinària, tractaments absorbents, aïllaments d’estructures, creació de models tridimensionals i caracterització de fonts de soroll, predicció de l’impacte sonor generat per una font de soroll, …

Projectes d’impacte acústic i llicències d’activitats

El desenvolupament d’una nova activitat que té impacte ambiental fa necessària la presentació d’un projecte d’impacte acústic. A Acousthink redactem estudis d’impacte acústic avaluant la capacitat acústica del territori, analitzant acústicament l’activitat i proposant mesures correctores, per garantir el compliment de les corresponents ordenances de soroll i vibracions. 

Compliment del Codi Tècnic de l’Edificació. Protecció enfront del soroll DB-HR

L’entrada en vigor del nou CTE va suposar un canvi significatiu en les condicions acústiques dels edificis, millorant les exigències acústiques de l’anterior legislació i garantint un millor confort acústic de les persones. A Acousthink us oferim els nostres serveis per a garantir el compliment del CTE DB-HR mitjançant una primera fase de projecte on s’han de dissenyar i dimensionar les solucions constructives, una segona fase de construcció mitjançant el control d’execució i una última fase de verificació mitjançant mesures “in situ” de les condicions acústiques de l’edifici.